عبادت فرشتگان

تبیین موضوعی عبادت فرشتگان از منظر قرآن

۱۰۰۰۰ تومان
اسباب نزول آيه­ مباهله در منابع شيعه و اهل سنت

اسباب نزول آیه مباهله در منابع شیعه و اهل سنت

۱۵۰۰۰ تومان
شیوه های نظارت بر کارگزاران حکومتی از منظر سیره مدیریتی حضرت علی (ع)

شیوه های نظارت بر کارگزاران حکومتی از منظر سیره مدیریتی حضرت علی (ع)

۱۰۰۰۰ تومان

تاثیرات نماز بر آرامش روان از منظر قرآن کریم

۱۵۰۰۰ تومان
مبانی اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایات

مبانی اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایات

۱۵۰۰۰ تومان

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

۱۰۰۰۰ تومان
0