بررسی تاویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

بررسی تاویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

رایگان
بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی

بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم (ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخر رازی

رایگان

مقایسه آراء تفسیری علامه معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت

رایگان
معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت

معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت

رایگان
0