کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی

کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی

رایگان
فهرست شیخ طوسی - معارف نت

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

رایگان
0