معارف نت: آشنایی‌ زدایی و برجسته‌ سازی کلام در خطبه‌ های نهج‌ البلاغه با بهره‌ گیری از صنعت التفات

آشنایی‌ زدایی و برجسته‌ سازی کلام در خطبه‌ های نهج‌ البلاغه با بهره‌ گیری از صنعت التفات

رایگان
قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن

قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن / امیر احمدنژاد ؛ زهرا کلباسی

رایگان
تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه معاصر استعاره

تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه معاصر استعاره

رایگان
مبالغه در قرآن ( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قرآن کریم)

مبالغه در قرآن ( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قرآن کریم)

رایگان
جلوه‌ های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ اعراف

جلوه‌ های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ اعراف

رایگان
بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

رایگان
بررسی تاثیر قرآن کریم در اشعار «ابی الفتح بستی»

بررسی تاثیر قرآن کریم در اشعار «ابی الفتح بستی»

رایگان
بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی

رایگان

پاسخهای قرآنی در گفتمان ادبی« گلشن راز »

رایگان
سبک هنری قرآن - کنایه

بررسی سبک هنری قرآن کریم در به کار گیری انواع کنایه و عدول از لفظ قبیح به حسن

رایگان

پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی ؛ نویسندگان: سید محمد آرتا ؛ وحید سبزیانپور

رایگان
نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

رایگان
تحلیل بلاغی- ساختار کلامی «کوثر»

تحلیل بلاغی عوامل موثر در ساختار کلامی سوره کوثر

رایگان
معناشناختی عقل - شیخ طوسی - التبیان

واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان

رایگان
مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

رایگان
تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

رایگان
مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

مفاد حقیقی اسلوب حصر (قصر) در آیات و احادیث

رایگان
زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

رایگان
تحلیل آرایه‌ های بدیع در خطبه غراء از منظر سبک‌ شناسی آماری

تحلیل آرایه‌ های بدیع در خطبه غراء از منظر سبک‌ شناسی آماری

رایگان
واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

رایگان
ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

رایگان
تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

رایگان
بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

رایگان
تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

رایگان
0