معاد اوستا، عهدین، تلمود ویژگی های بهشت

بررسی تطبیقی معاد در کتب اوستا ، عهدین ، تلمود و قرآن کریم با تاکید بر اوصاف و ویژگی های بهشت

رایگان
بررسی نظریه تفسیری علامه طباطبایی در جاودانگی دوزخ

بررسی نظریه تفسیری علامه طباطبایی در جاودانگی دوزخ

رایگان
هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

رایگان
گفتگوی خداوند با جهنم ؛ واقعیت یا تمثیل

گفتگوی خداوند با جهنم ؛ واقعیت یا تمثیل

رایگان
0