نقد و بررسی شیوه‌ های معادل‌ یابی واژگانی در ترجمه قرآن (با تکیه بر تحلیل مولفه‌ های معنای واژگان)

نقد و بررسی شیوه‌ های معادل‌ یابی واژگانی در ترجمه قرآن (با تکیه بر تحلیل مولفه‌ های معنای واژگان)

رایگان
تفسیر بینامتنی از آیه 69 سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

تفسیر بینامتنی از آیه ۶۹ سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

رایگان
ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌ های فارسی معاصر قرآن کریم

رایگان
تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

رایگان
نقد ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی

نقد ترجمه ساختار لغوی – معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی

رایگان
ترجمه‌ های انگلیسی قرآن آربری ، شاکر و قرایی

بررسی تطبیقی ترجمه‌ های انگلیسی قرآن آربری ، شاکر و قرایی از آیات منتخب سوره رعد

رایگان
سه‌ عنصر ترجمه در نظریه نایدا

پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریه نایدا (موردپژوهی در ترجمه قرآن کریم)

رایگان
هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمه آلمانی قرآن

هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمه آلمانی قرآن کریم

رایگان
تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

رایگان
بررسی تاثیر عوامل درون‌ متنی بر ناهمسانی ترجمه‌ های قرآن

بررسی تاثیر عوامل درون‌ متنی بر ناهمسانی ترجمه‌ های قرآن کریم

رایگان
تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان

تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه‌ ها ‏

رایگان
0