تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه ۴۳ سوره توبه / سید محمود طیب‌ حسینی ؛ راضیه مشک مسجدی

رایگان
قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن

قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن / امیر احمدنژاد ؛ زهرا کلباسی

رایگان
سیاق و کارکرد آن در کتاب التعبیر القرآنی ( بررسی دیدگاه فاضل صالح السامرایی )

سیاق و کارکرد آن در کتاب التعبیر القرآنی ( بررسی دیدگاه فاضل صالح السامرایی )

رایگان
0