مقصود از تورات و انجیل در قرآن

مقصود از تورات و انجیل در قرآن / نویسندگان: احمد سلامی ؛ سید محمدعلی ایازی

رایگان
اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

رایگان
0