جوادی آملی

اثبات بطن قرآن در پرتو آیه «ما فرطنا فی الکتاب من شیء»

عنوان مقاله: اثبات بطن قرآن در پرتو آیه «ما فرطنا فی الکتاب من شیء» . نویسنده: سید حسین شفیعی دارابی . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژگان کلیدی: آیه ۳۸ انعام ، بطن قرآن ، معارف باطنی آیات. . چکیده بهترین...

944 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث