در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی - عرفانی در شعر)

در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی – عرفانی در شعر) / طاهره قهرمانی فرد ؛ فاطمه کوپا

رایگان
بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

رایگان
تفسیر بینامتنی از آیه 69 سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

تفسیر بینامتنی از آیه ۶۹ سوره احزاب بر اساس ترجمه‌ های آلمانی و عبری قرآن کریم ‏

رایگان
0