بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)

بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)

رایگان
معارف نت: بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌ پژوهان غربی راجع به معنای «فرقان» در قرآن

بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌ پژوهان غربی راجع به معنای «فرقان» در قرآن

رایگان
بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین

بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین

رایگان

نقد نظریه اقتباس قرآن از ادب زمانه با تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد

رایگان
مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

رایگان
درآمدی بر سنت‌ های انتقال حدیث: خاستگاه اسناد و اعتبار آن

درآمدی بر سنت‌ های انتقال حدیث: خاستگاه اسناد و اعتبار آن

رایگان
0