درآمدی بر زبان حدیث، تحلیلی بر ضمنی شدگی اطلاعات در فرایند نقل حدیث

درآمدی بر زبان حدیث، تحلیلی بر ضمنی شدگی اطلاعات در فرایند نقل حدیث

رایگان
بررسی منظورشناختی افعال کنشی و قطعی در نهج البلاغه

بررسی منظورشناختی افعال کنشی و قطعی در نهج البلاغه

رایگان
تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

رایگان
رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رایگان

تحلیل خطبه فتنه نهج‌ البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم

رایگان
بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

رایگان
اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

رایگان
تناسب ساختار با محتوا نظریه نظم و آشنایی زدایی

تناسب ساختار با محتوا با توجه به دو نظریه نظم و آشنایی زدایی (به محوریت سوره لیل)

رایگان
باهم‌ آیی واژگانی در قرآن

واکاوی زبان‌ شناختی باهم‌ آیی واژگانی در قرآن مجید (شواهدی از سور اسراء، کهف، مریم و طه)

رایگان

جلوه‌ هایی از اقتصاد زبانی در قرآن کریم «بررسی موردی جزء ۲۶- ۳۰»

رایگان
عناصر انسجام متنی

عناصر انسجام متنی در سوره نوح

رایگان
خطبه آفرینش طاووس در نهج‌ البلاغه

رهیافتی صورت‌ گرایانه بر خطبه آفرینش طاووس در نهج‌ البلاغه

رایگان
ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

رایگان
تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد

تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد

رایگان
طرح‌ واره‌ های تصوری قرآن در نهج‌ البلاغه

نقد و بررسی طرح‌ واره‌ های تصوری قرآن در نهج‌ البلاغه

رایگان
دفاعیات ابن‌ ابی‌ الحدید از واژه‌ گزینی امام علی (ع)

نقد و بررسی دفاعیات ابن‌ ابی‌ الحدید از واژه‌ گزینی امام علی (ع) در نهج‌ البلاغه

رایگان
کاربست دستور نقش گرای هلیدی

کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

رایگان
ساخت‌ های گفتمان‌ مدار سوره قصص الگوی ون لیوون

بررسی ساخت‌ های گفتمان‌ مدار سوره قصص بر اساس الگوی ون لیوون

رایگان
همپایگی ساخت‌ های متن و آیات در نفثه المصدور و التوسل الی الترسل

همپایگی ساخت‌ های متن و آیات در نفثه المصدور و التوسل الی الترسل

رایگان
عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی

بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

رایگان
نگاهی سبک‌ شناختی به سوره یس

نگاهی سبک‌ شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌ های ساختار‌گرایی

رایگان
0