بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)

بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)

رایگان
قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن

قاعده تفسیری عمومیت خطاب‌ های مفرد قرآن / امیر احمدنژاد ؛ زهرا کلباسی

رایگان
کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌ های قرآن

کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌ های قرآن / محمد خامه گر

رایگان
تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه معاصر استعاره

تحلیل ساختار زبان قرآن در چارچوب نظریه معاصر استعاره

رایگان
مبالغه در قرآن ( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قرآن کریم)

مبالغه در قرآن ( بررسی بلاغی مبالغه در آیات قرآن کریم)

رایگان
جلوه‌ های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ اعراف

جلوه‌ های بلاغی آیات گفتگو در سوره‌ اعراف

رایگان
بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

رایگان

تصویرپردازی هنری در سوره‌ اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

رایگان
بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

رایگان
رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن

رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن

رایگان
سبک هنری قرآن - کنایه

بررسی سبک هنری قرآن کریم در به کار گیری انواع کنایه و عدول از لفظ قبیح به حسن

رایگان
نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

رایگان
تحلیل بلاغی- ساختار کلامی «کوثر»

تحلیل بلاغی عوامل موثر در ساختار کلامی سوره کوثر

رایگان
تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سوره نبأ»

تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سوره نبأ»

رایگان

بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن

رایگان
دلالت فراسیاقی قرآن

ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن

رایگان

کاربرد تحلیل های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی

رایگان
بررسی عوامل بنيادين تربيت در پنج سوره آغازين نزول

بررسی عوامل بنیادین تربیت در پنج سوره آغازین نزول

رایگان
رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌ آهنگ قرآن کریم

رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌ آهنگ قرآن کریم

رایگان
هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

رایگان
پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجه»

پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجه»

رایگان
بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم 

بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم 

رایگان
زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران 

رایگان
چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات

چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات

رایگان
0