بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

رایگان
تجلی آیات قرآنی در دیوان حکیم شفائی اصفهانی

تجلی آیات قرآنی در دیوان حکیم شفائی اصفهانی

رایگان
ریشه‏ یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا

ریشه‏ یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا

رایگان

زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی

رایگان
رویکرد قرآنی سنایی به قصیده ابر فرخی سیستانی (با نگاهی به نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم)

رویکرد قرآنی سنایی به قصیده ابر فرخی سیستانی (با نگاهی به نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم )

رایگان
طاهره صفارزاد

سبک تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاده

رایگان

پاسخهای قرآنی در گفتمان ادبی« گلشن راز »

رایگان

پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی ؛ نویسندگان: سید محمد آرتا ؛ وحید سبزیانپور

رایگان
بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

رایگان
اوصاف رضوی یدالله بهزاد کرمانشاهی

جلوه‌ های اوصاف رضوی در خراسانی‌ های یدالله بهزاد کرمانشاهی

رایگان
دولت قرآن (تأملی نو بر معانی ثانوی استفهام با تکیه بر غزلیات‌ حافظ و آیاتی از قرآن‌

دولت قرآن (تاملی نو بر معانی ثانوی استفهام با تکیه بر غزلیات‌ حافظ و آیاتی از قرآن‌ کریم)

رایگان
تجلی آیات الهی در اشعار سنایی ژرار ژنت

تجلی آیات الهی در اشعار سنایی بر اساس بینامتنیت ژرار ژنت

رایگان
تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

رایگان
سرچشمه های قرآنی اندیشه حافظ

سرچشمه های قرآنی اندیشه حافظ

رایگان
تجلی قرآن کریم در دیوان ادیب ‏الممالک فراهانی

تجلی قرآن کریم در دیوان ادیب ‏الممالک فراهانی

رایگان
جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی

جناس های قرآنی در شعر شاعران سبک آذربایجانی ( نظامی، خاقانی، قطران تبریزی)

رایگان
اشعار کودکانه­ جعفر ابراهیمی

بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ جعفر ابراهیمی (شاهد)

رایگان
همسویی آموزه‌ های قرآنی و طنزهای باباافضل کاشانی

همسویی آموزه‌ های قرآنی و طنزهای باباافضل کاشانی

رایگان
0