تصویرپردازی هنری در سوره‌ اعراف با تکیه بر تشبیه، استعاره و مجاز

رایگان
تحلیل بلاغی- ساختار کلامی «کوثر»

تحلیل بلاغی عوامل موثر در ساختار کلامی سوره کوثر

رایگان
تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سوره نبأ»

تحلیل مفهوم تعلیق در ساختار روایت «مطالعه موردی سوره نبأ»

رایگان
واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون

واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون

رایگان
تحلیل انتقادی برداشت‌ های صورت گرفته از روایات تفسیری سبعا من المثانی

تحلیل انتقادی برداشت‌ های صورت گرفته از روایات تفسیری سبعا من المثانی

رایگان
بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

رایگان
تحلیل ساختاری متن سوره الحاقه

تحلیل ساختاری متن سوره الحاقه

رایگان
کاربست دستور نقش گرای هلیدی

کاربست دستور نقشگرای هلیدی بر سوره انشراح

رایگان
سبک شناسی سوره نازعات

سبک شناسی سوره نازعات

رایگان
روایت‌ شناختی سوره نوح رولان بارت و ژرار ژنت

تحلیل روایت‌ شناختی سوره نوح (ع) ‏بر مبنای دیدگاه رولان بارت و ژرار ژنت

رایگان
ساخت‌ های گفتمان‌ مدار سوره قصص الگوی ون لیوون

بررسی ساخت‌ های گفتمان‌ مدار سوره قصص بر اساس الگوی ون لیوون

رایگان
0