نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی

رایگان

نقد نظریه اقتباس قرآن از ادب زمانه با تحلیل دیدگاه یوسف دره حداد

رایگان
نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه 44 سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه ۴۴ سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

رایگان
0