اهمیت‌ سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن

اهمیت‌ سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن / نویسنده: محمد بهرامی

رایگان
شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

رایگان
0