در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی - عرفانی در شعر)

در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی – عرفانی در شعر) / طاهره قهرمانی فرد ؛ فاطمه کوپا

رایگان
بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

رایگان
تجلی آیات قرآنی در دیوان حکیم شفائی اصفهانی

تجلی آیات قرآنی در دیوان حکیم شفائی اصفهانی

رایگان
ریشه‏ یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا

ریشه‏ یابی معرفت در خاطره ازلی الست و همانندی آن با نظریه یادکرد افلاطون با تاکید بر مثنوی مولانا

رایگان

زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی

رایگان
رویکرد قرآنی سنایی به قصیده ابر فرخی سیستانی (با نگاهی به نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم)

رویکرد قرآنی سنایی به قصیده ابر فرخی سیستانی (با نگاهی به نظریه بدخوانی خلاق هرولد بلوم )

رایگان
0