اسرائیلیات داستان حضرت مریم و عیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار

اسرائیلیات داستان حضرت مریم و عیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار

رایگان
بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

رایگان

تحلیل ادبی درونمایه اصلی داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

رایگان
نشانه‌ شناسی لایه‌‌ ای رمزگان‌ ها در داستان قرآنی خلقت آدم (ع) با تاکید بر کشف الاسرار میبدی

نشانه‌ شناسی لایه‌‌ ای رمزگان‌ ها در داستان قرآنی خلقت آدم (ع) با تاکید بر کشف الاسرار میبدی

رایگان
خویشکاری‌ های موجود در داستان‌ های قرآن بر مبنای دیدگاه پراپ

خویشکاری‌ های موجود در داستان‌ های قرآن بر مبنای دیدگاه پراپ

رایگان
واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

رایگان
اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

رایگان
تحلیل ساختار روایی داستان حضرت سلیمان

تحلیل ساختار روایی داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبا بر پایه الگوی روایی گریماس

رایگان
قرآن پیشگام در عرصه داستانک

قرآن پیشگام در عرصه داستانک مطالعه موردی آیات ۵۸و ۵۹ سوره نحل

رایگان
نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون

نشانه شناسی ادبی شخصیت فرعون در قرآن کریم

رایگان
0