معارف نت: بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌ پژوهان غربی راجع به معنای «فرقان» در قرآن

بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌ پژوهان غربی راجع به معنای «فرقان» در قرآن

رایگان

بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن

رایگان

کاربرد تحلیل های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی

رایگان
تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

تاثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی ‏بر گستره‌ پژوهش‌ های ریشه‌ شناسی واژگان قرآن‏

رایگان
هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

هم‌ آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم ؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جنات النعیم»

رایگان
پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجه»

پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجه»

رایگان

بررسی ظرافت‌ های لغوی واژه «فقیر» در نهج البلاغه و مترادف‌ های آن بر اساس رابطه همنشینی و جانشینی

رایگان

بررسی معنای «حسنان»، «عطفای» و «ربیضه الغنم» در خطبه سوم نهج البلاغه

رایگان
واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

واکاوی نقش اقناعی واژگان وصفی ‌قرآن

رایگان
معناشناسی واژه وجه در قرآن

معناشناسی واژه وجه در قرآن

رایگان
تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

رایگان
رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رایگان
تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

رایگان
ریشه‌ شناسی واژه حمد با استفاده از منابع زبان‌ های سامی

ریشه‌ شناسی واژه قرآنی حمد با استفاده از منابع زبان‌ های سامی

رایگان
بازخوانی مفهوم شک در قرآن کریم

بازخوانی مفهوم شک در قرآن کریم

رایگان
ریشه‌ شناسی تاریخی واژگان فهم مفردات قرآن

ریشه‌ شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه قسط

رایگان
سطوح معانی ظاهری واژگان

سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

رایگان
0