مفهوم شناسی

مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن کریم

مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن نویسندگان: کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل   سال انتشار: ۱۳۹۶ سطح مقاله: علمی پژوهشی   واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ سلطان؛ واژه‌ شناسی؛ تحلیل انتقادی مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن

907 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث