مصداق‌‌ شناسی عبارت « آمین بیت الحرام » در سوره مائده

مصداق‌‌ شناسی عبارت « آمین بیت الحرام » در سوره مائده / نویسندگان: زهرا کلباسی ؛ امیر احمدنژاد

رایگان
معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی (ع)

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی (ع)

رایگان
معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت

معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت

رایگان
0