در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی - عرفانی در شعر)

در وادی ایمن (از حقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی – عرفانی در شعر) / طاهره قهرمانی فرد ؛ فاطمه کوپا

رایگان

تحلیل ادبی درونمایه اصلی داستان یوسف (ع) در قرآن کریم

رایگان
نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه 44 سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه ۴۴ سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

رایگان
واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

رایگان
اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

اسطوره عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسه آن با متون اسلامی

رایگان
قبض و بسط عصمت انبیاء

قبض و بسط عصمت انبیاء

رایگان
عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی

بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

رایگان
0